Aktiemaknadsnämnden beviljar större aktieägare i Augeo Group dispens från budplikt i samband med företrädesmission

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att (i) Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar, motsvarande 24 260 000 respektive 22 077 582 units, varvid en unit består av tio nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner (varav fem teckningsoptioner av serie TO 5 och fem teckningsoptioner av serie TO 6) i den företrädesemission som aktieägarna i Augeo har kallats till för att besluta om vid årsstämman den 20 juni 2023 (”Företrädesemissionen”), och (ii) Social Assets Intl. AB (”Social Assets”), ett bolag som ägs till 50 procent vardera av Pournouri och Aleksov, och som Aktiemarknadsnämnden i sammanhanget anser medför att ett närståendeförhållande föreligger mellan Pournouri och Aleksov (dvs. genom Social Assets), helt eller delvis infriar ingånget garantiåtagande att teckna högst 126 000 000 units, motsvarande en teckningslikvid om högst 6,3 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 procent av den totala emissionsvolymen, motsvarande en teckningslikvid om cirka 7,3 MSEK, av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt. Det noteras att dispensens även omfattar (i) de units som Social Assets erhåller såsom garantiersättning för lämnat garantiåtagande samt (ii) de aktier som Pournouri, Aleksov och Social Assets kan komma att erhålla genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i de units som tecknas i Företrädesemissionen.

Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 19 maj 2023 och av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför årsstämman i Bolaget informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Pournouri och Aleksov, direkt och indirekt via Social Assets, högst kan få genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, Social Assets infriar sitt garantiåtagande och Social Assets erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av nyemitterade units motsvarande garantiersättningen. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Pournouri, Aleksov och Social Assets. Om Pournouri, Aleksov eller Social Assets sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Augeo uppkommer budplikt för Pournouri och Aleksov.

Pournouris, Aleksovs och Social Assets sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, i och med närståendeförhållande, kan, genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt Social Assets infriar sitt garantiåtagande och erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av nyemitterade units, komma att uppgå till högst cirka 83,83 procent efter Företrädesemissionen (inkl. emissionen av units avseende garantiersättningen), motsvarande högst 1 623 908 608 aktier, varav Pournouri äger högst 266 860 000 aktier (totalt högst 823 957 603 aktier genom indirekt innehav via Social Assets), Aleksov äger högst 242 853 402 aktier (totalt högst 799 951 005 aktier genom indirekt innehav via Social Assets) och Social Assets äger högst 1 114 195 206 aktier.

Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Pournouri och Aleksov, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av uniträtter, tecknar sig för units i Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen tecknas till 80 procent med stöd delvis av emissionsgarantier (se nedan), varvid teckning av garanter ska ske pro rata i förhållande till respektive garantibelopp, varav Social Assets emissionsgaranti uppgår till 6,3 MSEK av totalt 7,3 MSEK. Det antecknas vidare att emissionsgarantier endast kan tas i anspråk av Bolaget för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till 7,3 MSEK av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt och att emissionsgarantierna säkerställer Företrädesemissionen upp till 7,3 MSEK. För det fall endast Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om totalt cirka 2 316 879 SEK, kommer alltså resterande belopp upp till 7,3 MSEK att täckas av emissionsgarantierna pro rata i förhållande till respektive garantibelopp. Garantiersättning till garanter i form av nyemitterade units utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:28) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Rådgivare

Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Augeo i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-08, 08:34 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Frindberg, VD Augeo Group
+46 70-530 31 23, [email protected]

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.