Augeo Group AB genomför fusion av helägt dotterbolag Vaxxa AB

Styrelserna i Augeo Group AB och Vaxxa AB har beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

Vaxxa AB är ett helägt dotterbolag till Augeo Group AB. Styrelserna i Augeo Group AB och Vaxxa AB har vid separata styrelsemöten den 20 mars 2023 beslutat att dotterbolaget genom fusion skall gå upp i moderbolaget enligt 23 kap. 28§ aktiebolagslagen.

Dotterbolaget skall upplösas så snart registreringsmyndigheten registrerat beslut om tillstånd att verkställa förevarande fusionsplan, vilket förväntas ske i början av juni månad. Vaxxa AB:s tillgångar och skulder kommer i samband med detta att övergå till Augeo Group AB.

Efter fusionens verkställande kommer moderbolaget att heta Vaxxa AB. Ny bolagsordning med nytt företagsnamn kommer att antas på en bolagsstämma.

Vaxxas kundunderlag och trafik till hemsidorna bedöms öka synligheten för Vaxxa samt agera som en brygga mellan Vaxxas verksamhet och aktien vilket spås attrahera en bredare aktieägarbas.

Styrelserna bedömer att fusionen kommer att medföra minskade kostnader, effektivare administration och kraftsamlar organisationen på ett bra sätt för tillväxt.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.