Augeo Group AB offentliggör utfall i företrädesemission av units

Styrelsen för Augeo Group AB u.n.ä. till Vaxxa AB,  (”Augeo” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet i den partiellt garanterade företrädesemissionen av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptioner av serie TO 6, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 69 procent med stöd av uniträtter, cirka 31 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 9.67 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 106 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 9.14 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till 500KSEK, varav cirka 8.2 MSEK tillförs kontant och cirka 940 KSEK tillförs genom kvittning av skulder.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 juli 2023. Företrädesemissionen omfattade högst 182 803 426 units och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 106 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 126 168 197 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 69% procent av Företrädesemissionen, och 56 635 229 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 31% av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades 182 803 426 units, motsvarande 1 828 034 260 nyemitterade aktier, 914 017 130 teckningsoptioner av serie TO 5 och 914 017 130 teckningsoptioner av serie TO 6.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 9.14 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 500 KSEK. Cirka 8.2 MSEK tillförs Bolaget kontant och cirka 940 KSEK tillförs Bolaget genom kvittning av skulder från vissa fordringshavare vilka anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 kan Bolaget tillföras ytterligare kapital om högst cirka 12.6 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Karl Frindberg, VD

”Det är glädjande att vi får ett sådant fantastiskt gensvar på vår emission som övertecknas, det visar på ett stort intresse för Vaxxa och den resa vi gör. Genom emissionen får vi ytterligare kapital för att accelerera vår tillväxt på i Sverige och i våra prioriterade närområden där vi ser en stark efterfrågan”

Tilldelning av units utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 1 828 034 260 och uppgå till 2 010 837 686. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 140 171,30 SEK och uppgå till 10 054 188,43 SEK efter registreringen.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 914 017 130  aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 4 570 085,65 SEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 914 017 130  aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 4 570 085,65 SEK.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6, vilket sker efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 30, 2023.

Teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6

Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0063 SEK (dock aldrig understigandes kvotvärde). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 kan ske under perioden från och med den 15 januari 2024 till och med den 29 januari 2024 och/eller från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024.

Varje teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0075 SEK (dock aldrig understigandes kvotvärde). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 kan ske under perioden från och med den 15 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024 och/eller från och med den 15 januari 2025 till och med den 29 januari 2025.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett fåtal befintliga aktieägare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår, i enlighet med ingångna avtal om emissionsgaranti mellan Bolaget och garanterna, garantiersättning om tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units som ska erläggas genom en riktad kvittningsemission till garanterna på samma villkor som i Företrädesemissionen. Beslut om sådan riktad kvittningsemission till garanterna avses att fattas av Bolagets styrelse med stöd av särskilt bemyndigande från årsstämman den 20 juni 2023 och kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2023 kl. 14.52

 

För mer information vänligen kontakta:

Karl Frindberg, VD Augeo Group AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 70-530 31 23

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.