Delårsrapport Q2 2024 – Vaxxa redovisar rekordkvartal med 117% omsättningstillväxt och högsta uppmätta positiva EBITDA och EBIT

Vaxxa redovisar idag en nettoomsättning för andra kvartalet 2024 på 21,9 MSEK, vilket är 117% högre än nettoomsättningen för andra kvartalet 2023 då den var 10,1 MSEK. Både EBITDA och EBIT är kraftigt förbättrade och slutade på +1,3 MSEK respektive +660 KSEK. Bolaget förutspår att trenden kommer att vara fortsatt stark.  Rapporten över det andra … Läs mer

Vaxxa AB offentliggör utfallet i teckningsperiod 2 för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 30 april 2024, utfallet i nyttjande i teckningsperiod 2 av teckningsoptioner av serie TO5, vilka emitterades i samband med Vaxxas företrädesemission under 2023. Under perioden 15 april 2024 – 29 april 2024 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. … Läs mer

Kommuniké från årsstämma den 24 april 2024 i Vaxxa AB

Vid årsstämma i Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 24 april 2024, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets … Läs mer

Andra och sista teckningsperioden för Vaxxa TO5 inleds 15 april

Idag den 15 april 2024, inleds andra och sista teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO5 (”teckningsoptionerna” eller ”TO5”) som emitterades i samband med Vaxxa Aktiebolags (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) företrädesemission under tredje kvartalet 2023. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 29 april 2024. Ett hundra (100) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny … Läs mer

Vaxxa informerar om sammanläggningens påverkan på teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6

Med anledning av den sammanläggning av aktier (” Sammanläggningen”) som bolagsstämman i Vaxxa AB (”Bolaget” eller ”Vaxxa”) har beslutat om och som innebar att 100 aktier sammanlades till en aktie på avstämningsdagen den 15 mars 2024, meddelar Vaxxa nu att omräkning av teckningsoptionerna av serie TO5 (”TO5”) respektive TO5 (”TO5”) har skett enligt följande. En … Läs mer

Delårsrapport Q1 2024 Vaxxa AB – Mer än tredubblad omsättning

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det första kvartalet 2024. Bolaget har gjort betydande framsteg och redovisar positiva EBITDA- och EBIT-resultat för perioden. Bolagets resultat- och balansräkning presenteras i den bifogade delårsrapporten. Rapportperioden omfattar perioden 2024-01-01 fram till 2024-03-31. Jämförelsesiffror avser den tidigare koncernstrukturen, vilket medför en bristande jämförbarhet.   Väsentliga händelser under Q1 2024 Den … Läs mer

Vaxxa redovisar preliminärt positivt EBIT och kraftig tillväxt för Q1 2024 – tidigarelägger rapport

Vaxxa redovisar preliminärt positivt EBIT och kraftig tillväxt för första kvartalet 2024 samt tidigarelägger rapport för första kvartalet 2024. Vaxxa inleder 2024 med ett positivt EBIT och en kraftigt tillväxt jämfört med första kvartalet 2023. EBIT är preliminärt 312 KSEK (-2 653 KSEK) och nettoomsättningen 20 535 K (6 166 KSEK). Kvartal 1 2024 Kvartal … Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vaxxa AB

Aktieägarna i Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 16 … Läs mer

Styrelsen för Vaxxa AB fastställer avstämningsdag för beslutad sammanläggning av aktier

Vid extra bolagsstämman i Vaxxa AB (”Bolaget”), den 1 mars 2024 beslutades det om en sammanläggning av Bolagets aktier (omvänd split), varvid etthundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100). Styrelsen bemyndigades av stämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 15 mars 2024, … Läs mer

Vaxxa AB publicerar revisionsberättlese för 2023

Vaxxa AB har idag, torsdag den 7 mars 2024, publicerat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 på bolagets webbplats, https://ir.vaxxa.se/handlingar/ Revisionsberättelsen bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande och distribueras per post till aktieägare som begär detta. Se Revisionsberättelse 2023