Bokslutskommuniké 2023 – Vaxxa AB

Idag publicerar Vaxxa AB bokslutskommunikén med rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2023. Bolaget Vaxxa AB (tidigare Augeo Group AB) genomförde den 2023-06-27 en fusion av det helägda dotterbolaget Vaxxa AB som bedriver auktioner online. I den bifogade bokslutskommunikén presenteras Bolagets resultat- och balansräkning. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-12-31. Jämförelsesiffror avser … Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Vaxxa AB

Aktieägarna i Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 1 mars 2024 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den … Läs mer

Vaxxa AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 30 januari 2024, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5, vilka emitterades i samband med Vaxxas företrädesemission under 2023. Under perioden 15 januari 2024 – 29 januari 2024 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 225 … Läs mer

Tillväxten ökar – Vaxxa släpper preliminära siffror för kvartal 4 2023

Fortsatt tillväxt och ökad bruttomarginal. Avslutningen på 2023 visar att den positiva trenden håller i sig. Kvartal 4 2023 i jämförelse med kvartal 4 2022 visar på en hög omsättningsökning och ökad bruttomarginal. Då bolaget gjort ett flertal avslut på längre projekt i december blir resultatet högre än en förväntad framtida bruttomarginal.   Kvartal 4 … Läs mer

Teckningsperioden för TO5 inleds den 15 januari

Den 15 januari 2024, inleds första teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO5 (”teckningsoptionerna” eller ”TO5”) som emitterades i samband med Vaxxa Aktiebolags (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) företrädesemission under tredje kvartalet 2023. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 29 januari 2024. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till … Läs mer

Högsta omsättning och bästa bruttomarginal någonsin – Vaxxa släpper preliminära siffror för oktober och november 2023

Vaxxas positiva utveckling fortsätter och bolaget nådde intäkter på 10.8 MSEK i oktober och 10.6 MSEK i november. Bruttomarginalen i oktober var 805 KSEK motsvarande en bruttomarginalprocent på 7.44% och i november var bruttomarginalen 1 353 KSEK motsvarande en bruttomarginalprocent på 12.72%.   November 2023 November 2022 Oktober 2023 Oktober 2022 Försäljning 10.6 MSEK 6.6 … Läs mer

Delårsrapport Q3 Vaxxa AB – Ökad bruttomarginal på kort tid

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det tredje kvartalet 2023. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-09-30 och finns att tillgå i pressmeddelandet. Bolaget Vaxxa AB (tidigare Augeo Group AB) genomförde den 2023-06-27 en fusion av det helägda dotterbolaget Vaxxa AB som bedriver auktioner online. I den bifogade delårsrapporten presenteras Bolagets resultat- och balansräkning. Rapportperioden omfattar … Läs mer

Fortsatt ökad bruttomarginal – Vaxxa släpper preliminära siffror för juli och augusti 2023

Den positiva utvecklingen för bruttomarginalen under 2023 har fortsatt under juli och augusti månad och nådde 8,3% i juli och 8,7% i augusti, främst drivet av att de samarbeten som bolaget etablerat fortsätter att driva objekt och trafik till auktionsplattformen. I juli 2022 hade bolaget en negativ bruttomarginal på -0,5% och i augusti 2022 var … Läs mer

Delårsrapport Q2 2023 – Vaxxa AB

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det andra kvartalet och första halvåret för 2023. Rapporten omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-06-30 och finns att tillgå i pressmeddelandet.   Väsentliga händelser under Q2 2023 Den 4 april genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om minskning av aktiekapital Den 10 maj publicerades årsredovisning för 2022 Den 17 … Läs mer

Handel inleds med Vaxxa TO 5 och TO 6

Idag inleds handel med Vaxxa teckningsoption 5 och 6 (TO 5 och TO 6). Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0063 SEK (dock aldrig understigandes kvotvärde). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 kan ske under perioden från och … Läs mer