Fortsatt ökad bruttomarginal – Vaxxa släpper preliminära siffror för juli och augusti 2023

Den positiva utvecklingen för bruttomarginalen under 2023 har fortsatt under juli och augusti månad och nådde 8,3% i juli och 8,7% i augusti, främst drivet av att de samarbeten som bolaget etablerat fortsätter att driva objekt och trafik till auktionsplattformen. I juli 2022 hade bolaget en negativ bruttomarginal på -0,5% och i augusti 2022 var … Läs mer

Delårsrapport Q2 2023 – Vaxxa AB

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det andra kvartalet och första halvåret för 2023. Rapporten omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-06-30 och finns att tillgå i pressmeddelandet.   Väsentliga händelser under Q2 2023 Den 4 april genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om minskning av aktiekapital Den 10 maj publicerades årsredovisning för 2022 Den 17 … Läs mer

Handel inleds med Vaxxa TO 5 och TO 6

Idag inleds handel med Vaxxa teckningsoption 5 och 6 (TO 5 och TO 6). Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0063 SEK (dock aldrig understigandes kvotvärde). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 kan ske under perioden från och … Läs mer

Vaxxa tillkännager VDs och styrelses innehav av aktier och BTU:er i Vaxxa AB

Härmed tillkännager Vaxxa AB (i fortsättningen benämnt som ”Bolaget”) ytterligare detaljer beträffande aktie- och BTU-innehav hos verkställande direktören samt styrelsemedlemmarna per den 1:a augusti, 2023, som ett förtydligande till vår tidigare kommunicerade information.   Karl Frindberg, innehar dubbla befattningar som Verkställande Direktör samt Styrelseledamot, äger 14 216 864 BTU. Per Hägerö, Bolagets Styrelseordförande, äger ett … Läs mer

Entreprenören Leif Danielsson förvärvar aktier i Vaxxa och blir största ägare

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) har informerats om att Leif Danielsson, Niklas Danielsson och Ludvig Lindström, direkt och indirekt genom bolag, förvärvat aktier i Bolaget till ett antal om 705 158 840 st aktier, motsvarande 30,62% av Bolagets utestående aktier och röster.  Säljande part är Emanuel Sabelsjö, Social Assets Intl. AB, Mikael Tinglöf, Milad Pournouri, … Läs mer

Kraftig tillväxt och högre bruttomarginal

Genom att strategiskt identifiera och utnyttja tillväxtmöjligheter har vi kunnat öka våra intäkter med 71% under det andra kvartalet 2023 jämfört med kvartal 1 2023. Bruttomarginalen har förbättrats med hela 160%, vilket är en tydlig indikation på vår förmåga att öka effektiviteten och minska kostnader. Vår fokusering på lönsam tillväxt samt skalning ger en solid … Läs mer

Vaxxa AB beslutar om riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemissionen

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) har som tidigare kommunicerats slutfört den företrädesemissionen av units som tillförde Bolaget cirka 9.14 MSEK, före emissionskostnader, vilket offentliggjordes den 17 juli 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad kvittningsemission av units till de två garanter som, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, … Läs mer

Augeo Group AB offentliggör utfall i företrädesemission av units

Styrelsen för Augeo Group AB u.n.ä. till Vaxxa AB,  (”Augeo” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet i den partiellt garanterade företrädesemissionen av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptioner av serie TO 6, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 69 procent med stöd av uniträtter, … Läs mer

Augeo Group AB byter namn till Vaxxa AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Augeo Group AB till Vaxxa AB och bolagets aktier kommer därmed att handlas under det nya namnet Vaxxa AB på Spotlight Stock Market. Det nya kortnamnet kommer att vara VAXXA. Den 20 juni 2023 hölls ordinarie bolagsstämma i Augue Group AB. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att ändra … Läs mer