Augeo Group AB byter namn till Vaxxa AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Augeo Group AB till Vaxxa AB och bolagets aktier kommer därmed att handlas under det nya namnet Vaxxa AB på Spotlight Stock Market. Det nya kortnamnet kommer att vara VAXXA. Den 20 juni 2023 hölls ordinarie bolagsstämma i Augue Group AB. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att ändra … Läs mer

Augeo Group erhåller ytterligare avsikter om teckning i den pågående företrädesemissionen

Augeo Group AB u.n.ä till Vaxxa AB (’’Augeo Group’’ eller ’’Bolaget’’) har från storägare i Bolaget erhållit information om att de avser att teckna sig enligt nedan i den pågående emissionen.  · Milad Pournouri: 26 686 000 st units vilket motsvarar 1 334 300 SEK · Oliver Aleksov: 24 285 340 st units vilket motsvarar 1 214 … Läs mer

Styrelseledamöter och VD tecknar aktier i pågående emission

VD och Styrelseledamöterna i Augeo Group AB u.n.ä till Vaxxa AB avser att teckna sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående emissionen. Styrelsen tecknar samtliga innehavda teckningsoptioner. Per Hägerö: 5 079 043 units Karl Frindberg: 5 000 000 units Mikael Tinglöf: 12 431 777 units För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. … Läs mer

Teckningstiden inleds i företrädesemissionen

Idag, den 30 juni 2023, inleds teckningsperioden i Augeo Group ABs, u.ä.t. Vaxxa AB (”Augeo” eller ”Bolaget”) företrädesemission av s.k. units, vilken offentliggjordes den 19 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare … Läs mer

Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB offentliggör investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB (”Augeo” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 19 maj 2023 upprättat ett investeringsmemorandum. Årsstämman i Augeo beslutade den 20 juni att genomföra en emission av totalt 182 803 426 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt … Läs mer

Fusionen mellan Augeo Group AB och Vaxxa AB är verkställd

Den 20 mars 2023 meddelade Augeo Group AB att styrelserna i Augeo Group AB och i dotterbolaget Vaxxa AB beslutat att genomföra en fusion där dotterbolaget Vaxxa AB skulle gå upp i Auego Group AB. Bolagsverket har nu meddelat att fusionen verkställs per den 27:e juni där Vaxxa AB upplösts och uppgått i Augeo Group … Läs mer

Kommuniké från årsstämma den 20 juni 2023 i Augeo Group AB

Vid årsstämma i Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 20 juni 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att … Läs mer

Minskning av aktiekapital genomförs

Augeo Group AB (publ) (”Bolaget”) ansökte i april 2023 hos Bolagsverket om tillstånd att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med tidigare offentliggjort beslut fattat på extra stämman den 4 april 2023. Bolaget har idag fått tillstånd från Bolagsverket att genomföra minskningen av Bolagets aktiekapital. Aktiekapitalet minskas med 8.591.808,5662 kronor … Läs mer

Aktiemaknadsnämnden beviljar större aktieägare i Augeo Group dispens från budplikt i samband med företrädesmission

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att … Läs mer

Augeo Group uppdaterar om Vaxxas utveckling

Augeo Group uppdaterar Vaxxas utveckling vilket visar på en positivt ihållande trend. Resultatet är del i de strategiska förändringar som skett under andra halvåret 2022. Vaxxa har accelererat den positiva trend som kommunicerades i uppdateringen den 23 april gällande volymökning av orderingången där Vaxxa under perioden januari – maj 2023 uppvisar en tillväxt på 116% … Läs mer