Delårsrapport Q2 2023 – Vaxxa AB

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det andra kvartalet och första halvåret för 2023. Rapporten omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-06-30 och finns att tillgå i pressmeddelandet.

 

Väsentliga händelser under Q2 2023

  • Den 4 april genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om minskning av aktiekapital
  • Den 10 maj publicerades årsredovisning för 2022
  • Den 17 maj offentliggjordes rapporten för först kvartalet 2023
  • Den 19 maj meddelade Bolaget att styrelsen beslutade om en företrädesemission i syfte att tillföra bolaget 9.1 MSEK
  • Den 20 juni genomfördes ordinarie årsstämma i Augeo Group, u.ä.t. Vaxxa AB
  • Den 27 juni meddelade Bolaget att fusionen mellan Augeo Group AB och Vaxxa AB verkställt

 

Väsentliga händelser efter Q2 2023

  • Den 11 juli meddelade Bolaget att Bolagets namn ändras från Augeo Group AB till Vaxxa AB
  • Den 17 juli meddelade Bolaget att företrädesemissionen övertecknats samt att bolaget tillförs 9.1 MSEK
  • Den 19 juli meddelade Bolaget att beslut fattats att genomföra en riktad emission till garanter i företrädes emission i enlighet med det avtal som tecknades.

 

VD ORD

Bolaget har gjort flera framsteg och förbättringar under perioden. Det är dock viktigt att framhålla att företagets nuvarande struktur kan ge upphov till en något missvisande jämförelse gentemot föregående perioder, då bolaget tidigare agerade som en koncern med 3 dotterbolag.

Under perioden finns betydande positiva förändringar i bolagets ekonomiska läge. En särskilt noterbar punkt är bolagets minskade burnrate, från ca 550 tkr till 350 tkr trots ökade kostnader i framför allt marknadsföring samt utvecklings- och personalkostnader, detta indikerar en mer effektiv användning av resurserna och ökad fokus på lönsamhet. Utvecklingen understryker tydligt att vi anpassar och optimerar bolagets verksamhet för att nå hållbar tillväxt.

En annan positiv aspekt är bolagets kraftigt förstärkta marginal under perioden, vi ser en framtida utveckling på samma nivå som Q3 på ca 7% marginal mot tidigare 3%. Förbättringen på marginalsidan är en stark indikation på att bolaget genomför adekvata åtgärder för att hantera kostnader och maximera intäkter, vilket kommer att stärka bolagets finansiella ställning på både lång och kort sikt.

Viktigt att betona är att bolaget, trots den komplexa omstruktureringen och övergången från en koncern till ett mer fokuserat bolag, har fortsatt att hålla en stabil ökning av trafik och konkurrenskraftig position på marknaden. Denna anpassning har tydligt gett positiva resultat, vilket ger oss en optimistisk syn på framtiden. Med den nyligen uppnådda ökningen i marginal samt den mer hållbara hanteringen av företagets resurser är bolaget på rätt väg mot en lönsam och framgångsrik framtid.

Karl Frindberg, VD

För mer detaljerad information samt kommentarer, se vår fullständiga kvartalsrapport här: Delårsrapport Q2 2023 – Vaxxa AB

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.