Kallelse till årsstämma i Augeo Group AB

Aktieägarna i Augeo Group AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023 klockan 11.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

● dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 12 juni 2023, och
● dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdag den 14 juni 2023.

Anmälan ska ske skriftligen till Qap Legal Advisors AB, att: ”Årsstämma Augeo Group”, Box 5325, 102 47 Stockholm alternativt per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden
AB) senast den12 juni 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt
och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.augeogroup.se, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 182 803 426 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller flera justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordning;
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse;
Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden;
Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag;
Beslut om (a) ändring av företagsnamn och verksamhetsbeskrivning och (b) av gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen;
Beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för
aktieägarna (”Företrädesemissionen”);
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av units bestående av aktier
och teckningsoptioner till emissionsgaranter i Företrädesemissionen;
Beslut om (a) införande av Personaloptionsprogram 2023:A och (b) riktad emission av
teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptioner till deltagare
och tredje part;
Beslut om (a) införande av Personaloptionsprogram 2023:B och (b) riktad emission av
teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptioner till deltagare
och tredje part;
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler;
Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten;
Avslutande av stämman.

Läs hela pressmeddelandet med kallelsen här.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.