Kallelse till extra bolagsstämma i Augeo Group AB

Aktieägarna i Augeo Group AB (publ), org. nr 559022-4506, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 april 2023 klockan 11:00 i Bolagets lokaler på adress Augeo Group AB, c/o Ekonum AB, Vegagatan 14, 113 29 Stockholm (Convendum Odenplan). Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (publ) förda aktieboken senast den 27 mars 2023. Anmälan till stämman ska ske senast den 29 mars 2023 via e-post till [email protected] eller med brev till: Augeo Group AB, c/o Ekonum AB, Vegagatan 14, 113 29 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn (s.k. ”rösträttsregistrering”). Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (publ) senast den 27 mars 2023, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en justeringsman
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om bolagsordningsändring
 8. Beslut om minskning av aktiekapital
 9. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt § 4 ska ändras. Nuvarande lydelse är:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

Föreslagen ny lydelse är:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.
Punkt 8 – Beslut om minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande:

 • Bolagets aktiekapital ska minskas med 8.591.808,5662 kronor.
 • Minskningen genomförs utan indragning av aktier.
 • Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital och genomförs för att minska aktiens kvotvärde i syfte att underlätta eventuella framtida kapitalanskaffningar.
 • Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 914.017,13 kronor fördelat på sammanlagt 182.803.426 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde om 0,005 kronor.
 • Förslaget förutsätter att bolagsordningen ändras.
 • Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 • Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de formella justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av ovan beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

Övrigt
Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
* * *

Stockholm, mars 2023

AUGEO GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

Karl Frindberg, VD Telefon: 070-530 31 23

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.