Kommuniké från årsstämma den 20 juni 2023 i Augeo Group AB

Vid årsstämma i Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 20 juni 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

 • Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

 • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

 • Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2022 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 • Årsstämman beslutade att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i och uppbär lön från Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2023). Vidare beslutade årsstämman att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer

 • Årsstämman beslutade om (i) omval av styrelseledamoten Per Hägerö, (ii) nyval av Daniel Rudeklint, Karl Frindberg och Mikael Tinglöf samt (iii) omval av Per Hägerö som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

 • Årsstämman beslutade om omval av den auktoriserade revisorn Andreas Folke som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning varmed ändringarna i huvudsak bestod av (i) ändring av företagsnamn till Vaxxa AB, (ii) ändring av verksamhetsbeskrivningen samt (iii) ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 182 803 426 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 28 juni 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt som berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tio (10) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO 5 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 6. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 1 828 034 260 aktier, högst 914 017 130 teckningsoptioner av serie TO 5 och högst 914 017 130 teckningsoptioner av serie TO 6. Teckningskursen uppgår till 0,05 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,005 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

  Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 30 juni 2023 till och med 14 juli 2023. En (1) teckningsoptioner serie av TO 5 ger rätt att under perioden 15 januari 2024 till och med 29 januari 2024 och/eller under perioden 15 april 2024 till och med 29 april 2024 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,0063 SEK per aktie. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. En (1) teckningsoptioner serie av TO 6 ger rätt att under perioden 15 oktober 2024 till och med 29 oktober 2024 och/eller under perioden 15 januari 2025 till och med 29 januari 2025 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,0075 SEK per aktie. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

  Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 9 140 171,30 SEK och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 9 140 171,30 SEK.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa Företrädesemissionen (”Garanterna”). Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av tio (10) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO 5 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 6 samt ska teckningskursen uppgå till 0,05 kronor per unit, vilket motsvarar 0,005 kronor per aktie.

  Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har att utge till Garanterna.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda (inkl. verkställande direktör) i Bolaget eller, i förekommande fall, annat bolag i samma koncern som Bolaget genom utgivande av högst 150 000 000 s.k. kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt riktad emission av lika många teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje personaloption/teckningsoption ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs motsvarande 0,005 kronor. Syftet med programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för anställda genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för två styrelseledamöter i Bolaget genom utgivande av högst 40 000 000 s.k. kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt riktad emission av lika många teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje personaloption/teckningsoption ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs motsvarande 0,005 kronor. Syftet med programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för styrelseledamöterna genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för beslutet.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.