Kommuniké från extra bolagsstämma den 1 mars 2024 i Vaxxa AB

Vid extra bolagsstämma i Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 1 mars 2024, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.


Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom att införa en ny paragraf som möjliggör för Bolaget att hålla bolagsstämmor, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, i Luleå kommun (eftersom Bolagets huvudkontor är beläget i Luleå) samt digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551), införa en ny paragraf som anger att styrelsen att samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) samt att styrelsen får besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman samt ett antal mindre redaktionella och språkliga ändringar.


Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier enligt nedan.

Genom den s.k. utjämningsemissionen, som genomförs i syfte att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med etthundra (100) och således möjliggöra sammanläggningen av aktier, ska Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 0,32 kronor genom emission av högst 64 aktier. Teckningskursen per aktie ska vara 0,005 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, tillkomma Mangold Fondkommission AB (”Mangold”), med rätt och skyldighet för Mangold att tillskjuta de nya aktierna till befintliga aktieägare vars aktier inte jämnt delbart med etthundra (100).

För att möjliggöra sammanläggningen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för antalet aktier i Bolaget enligt § 5 i bolagsordningen. Enligt den nya bolagsordningen ska antalet aktier i Bolaget uppgå till lägst 25 250 000 och högst 101 000 000.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split), varigenom etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie (1:100). Sammanläggningen medför att antalet aktier, efter registrering av utjämningsemissionen hos Bolagsverket, minskar från 2 528 694 600 till 25 286 946, innebärande ett kvotvärde om 0,5 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket).

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas genom pressmeddelande i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.


Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med 9 609 39,48 kronor till 3 034 433,52 kronor Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att justera kvotvärdet för Bolagets aktier med anledning av sammanläggningen av aktier, dels för att åstadkomma en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i Bolaget. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 3 034 433,52 kronor fördelat på 25 286 946 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,12 kronor. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls så förväntas minskningsbeslutet verkställas i maj 2024.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital i bolagsordningen enligt § 4 i bolagsordningen. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 3 025 000 kronor och högst 12 100 000 kronor.


Bolagsordningens nya gränser för aktiekapital och antal aktier

I enlighet med beslut som fattats på stämman ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 3 025 000 kronor och högst 12 100 00 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 25 250 000 stycken och högst 101 000 000 stycken.

 

———-

Ladda ner kommunikén här

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.