Vaxxa AB beslutar om riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemissionen

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) har som tidigare kommunicerats slutfört den företrädesemissionen av units som tillförde Bolaget cirka 9.14 MSEK, före emissionskostnader, vilket offentliggjordes den 17 juli 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad kvittningsemission av units till de två garanter som, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, ska erhålla garantiersättning i form av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 samt serie TO 6 (”Units”) i Bolaget på samma villkor som i Företrädesemissionen (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,05 SEK per Unit (vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen) och betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Nu genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, en kvittningsemission om totalt 29 200 000 Units, motsvarande 292 000 000 aktier, 146 000 000 teckningsoptioner av serie TO 5 samt 146 000 000 teckningsoptioner av serie TO 6, till garanterna i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,05 SEK per Unit och motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, vilken styrelsen bedömt som marknadsmässig. Teckningsoptionerna av serie TO 5 respektive TO 6 emitteras vederlagsfritt. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingågna garantiavtal, endast rätt till en garantiersättning i form av nyemitterade Units motsvarande tjugo (20) procent av respektive garanterat belopp. Den totala garantiersättningen uppgår till 1 460 000 SEK. Mot denna bakgrund har styrelsen, med stöd av särskilt bemyndigande från årsstämman den 20 juni 2023, beslutat om Ersättningsemissionen till garanterna, vilken alltså omfattar totalt 29 200 000 Units, motsvarande 292 000 000 aktier, 146 000 000 teckningsoptioner av serie TO 5 samt 146 000 000 teckningsoptioner av serie TO 6 i Bolaget.

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Information om garanterna anges i det investeringsmemorandum avseende Företrädesemissionen som Bolaget publicerat den 28 juni 2023.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Vaxxa med 292 000 000 aktier till totalt 2 302 837 686 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 1 460 000 SEK till 11 514 188,43 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 5 ökar med 146 000 000 stycken till totalt 1 060 017 130 stycken (beräknat på antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 5 i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 6 ökar med 146 000 000 stycken till totalt 1 060 017 130 stycken (beräknat på antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 6 i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket).

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 5 som emitterats i Ersättningsemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 730 000 SEK genom utgivande av ytterligare högst 146 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 6 som emitterats i Ersättningsemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 730 000 SEK genom utgivande av ytterligare högst 146 000 000 aktier.

Rådgivare

Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

 För mer information vänligen kontakta:

Karl Frindberg, VD Vaxxa AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 70-530 31 23

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.