Bolagsordning

Bolagsordning för Vaxxa AB

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Vaxxa AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie styrelseledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor. Revisorn eller revisionsbolaget utses på årsstämma för en tidsperiod om fyra år.

§ 8 Kallelse till bolagsstämman
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta på bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller flera justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).