Bolagsstyrning

Vaxxa AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret är beläget i Luleå. Vaxxas verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

I samband med noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market följer Vaxxa även Spotlight Stock Markets regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.