Kommuniké från årsstämma den 24 april 2024 i Vaxxa AB

Vid årsstämma i Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 24 april 2024, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande fyra (4) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till var och en av styrelsens övriga ledamöter (baserat på prisbasbelopp för 2024). Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Per Örtenholm Hägerö, Daniel Rudeklint, Karl Frindberg och Mikael Tinglöf. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Per Örtenholm Hägerö till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja den auktoriserade revisorn Andreas Folke från Melcob Revision & Rådgivning AB till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för beslutet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, ir.vaxxa.se/investerare/.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.